سوابق مدیریتی

مرکز بستری اجتماع درمان مدار بانوان

کارشناس ارشد اولین مرکز بستری اجتماع درمان مدار بانوان کشور

کارشناس ارشد اولین مرکز بستری اجتماع درمان مدار بانوان کشور تحت نظارت سازمان بهزیستی از سال ۱۳۹۰ تا کنون

آدم موثر و اثربخش کسی است که آینده‌اش را می‌سازد نه این که آن را پیش‌بینی کند.

دریافت نوبت جهت مشاوره

دریافت نوبت