مربی و استادیار

سازمان ملل در امور اعتیاد و جرم UNODC

01
مشاور و کارشناس ارشد کلینیک مواد محرک و مدرس دوره های اعتیاد

مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران INCAS

02
مشاور ارشد, مدرس دوره ها و مسئول کلینیک محرک ها

مرکز جامع درمان و اعصاب و نوروفیدبک آتیه

03
موسس، مدیر و مسئول فنی مرکز بستری و درمانی

اولین مرکز اجتماع درمان مدار بانوان در ایران

04
درمانگر و مشاور ارشد کاهش آسیب

سازمان مردم نهاد پرسپولیس

05
سرپرست گروه روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - بیمارستان شهید مدنی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، بیمارستان شهید مدنی

06
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

07
مشاور و کارشناس ارشد و درمانگر اعتیاد

اولین سازمان مردم نهاد در حوزه کاهش آسیب زنان خانه خورشید

08
مشاور ارشد و درمانگر اعتیاد

کلینیک ترک اعتیاد رها

09
مشاور ارشد و درمانگر اعتیاد

جمعیت خیریه تولد دوباره

010
اسکرول