رزومه

دکتر عاطفه حمزه

فقط ضبط کننده حقایق نباشید، بلکه سعی کنید به رمز و راز سرچشمه حقایق نفوذ کنید.