سوابق کاری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، بیمارستان شهید مدنی

سرپرست گروه روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - بیمارستان شهید مدنی

سرپرست گروه روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز – بیمارستان شهید مدنی از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲

آدم موثر و اثربخش کسی است که آینده‌اش را می‌سازد نه این که آن را پیش‌بینی کند.

دریافت نوبت جهت مشاوره

دریافت نوبت