سوابق کاری

سازمان ملل در امور اعتیاد و جرم UNODC

مربی و استادیار

مربی و استادیار سازمان ملل در امور اعتیاد و جرم UNODC

آدم موثر و اثربخش کسی است که آینده‌اش را می‌سازد نه این که آن را پیش‌بینی کند.

دریافت نوبت جهت مشاوره

دریافت نوبت