سوابق کاری

سازمان مردم نهاد پرسپولیس

درمانگر و مشاور ارشد کاهش آسیب

درمانگر و مشاور ارشد کاهش آسیب سازمان مردم نهاد کاهش پرسپولیس

آدم موثر و اثربخش کسی است که آینده‌اش را می‌سازد نه این که آن را پیش‌بینی کند.

دریافت نوبت جهت مشاوره

دریافت نوبت